Modificări aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală

Noile prevederi aduc o serie de modificări Codului fiscal și Codului de Procedură Fiscală printre care menționăm:

1. Impozit pe profit

Tichetele culturale reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare acordate salariaților sunt încadrate în categoria cheltuielilor sociale supuse deductibilității limitate în scopul calculului impozitului pe profit (i.e. 5% din cheltuielile salariale).
 
Sunt aduse modificări cu privire la plafoanele aplicabile la calculul deductibilității costurilor excedentare ale îndatorării. Concret, începând cu 1 ianuarie 2019, costurile excedentare ale îndatorării vor fi deductibile în limita echivalentului în Lei a 1,000,000 Euro (față de 200,000 Euro până la 31 Decembrie 2018), iar costurile excedentare ce depășesc acest plafon vor fi deductibile în limita a 30% (față de 10%, în 2018) din indicatorul EBITDA ajustat. Se introduc noi prevederi referitoare la modul de reportare a costurilor excedentare ale îndatorării în cazul operațiunilor de fuziune /dizolvare. 

2. Impozit pe venit

Veniturile din transferul de monedă virtuală sunt incluse în categoria veniturilor din alte surse.   

Impozitul pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra câștigului determinat ca diferentă pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează sub condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depăsească nivelul de 600 lei. 

Contribuabilii care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

3. Modificări cu privire la aplicabilitatea creditului fiscal/redirecționării unui procent din impozitul pe venit în cadrul acțiunilor de sponsorizare

Începând cu 1 aprilie 2019, plătitorii de impozit pe profit, precum și microîntreprinderile vor putea aplica facilitatea creditului fiscal numai în măsura în care, la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarii acțiunilor (i.e. entități non-profit și unități de cult) sunt înscriși într-un Registru nou-înființat de către ANAF, publicat pe website-ul oficial al ANAF.

Înscrierea în Registru se efectuează la solicitarea entităților non-profit și a unităților de cult dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale;
e) nu a fost declarată inactivă.

Reamintim faptul că, în cazul microîntreprinderilor, o condiție suplimentară pentru diminuarea impozitului pe venit cu 20% este ca beneficiarii sponsorizării să fie furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Prevederi similare au fost introduse și cu privire la redirecționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit datorat de către contribuabilii persoane fizice. Redirecționarea va avea loc numai în măsura în care beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul înființat de ANAF la data la care aceste sume sunt plătite de către ANAF sau de către angajator (în cazul aplicării opțiunii de redirecționare a sumelor de către angajator). Reamintim faptul că redirecționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit este posibilă numai în măsura în care beneficiarii sponsorizărilor sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, precum în cazul microîntreprinderilor.

4. TVA

Modificările aduse în sfera TVA vizează:

(i) Ajustarea bazei de impunere a TVA în cazul falimentului clientului

Sunt aduse modificări cu privire la ajustarea bazei de impunere în cazul falimentului clientului.

Începând cu 1 ianuarie 2019, ajustarea este permisă începând cu data sentinței  sau a încheierii prin care s-a decis intrarea în faliment, potrivit legislației insolvenței. Anterior, ajustarea era permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii de faliment. 

Strict pentru anul 2019, este prevăzut faptul că, în cazul în care intrarea în faliment a clientului a intervenit anterior anului 2019 și, până la finele anului 2018, închiderea procedurii de faliment nu a fost pronunțată, ajustarea se efectuează în termen de 5 ani calculați de la 1 ianuarie 2019.

(ii) Eliminarea unor restricții cu privire la aplicarea cotei reduse de 5% în sectorul imobiliar

  •   se elimină condiția potrivit căreia orice persoană necăsătorita sau familie poate achiziționa o singură locuintă cu cota redusă de 5% și 
  •   se elimină restricția potrivit căreia cota redusă se aplică numai dacă terenul pe care este construită locuința nu depășeste suprafața de 250 m².

5. Modificări notabile aduse Codului de Procedură Fiscală

Potrivit modificărilor aduse, contribuabilii vor fi încadrați în 3 mari categorii de risc fiscal: (i) risc mic, (ii) risc mediu și (iii) risc ridicat.

Criteriile generale în baza cărora se va realiza clasificarea sunt:

a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale;
c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Analiza de risc se efectuează periodic de către ANAF, iar clasa de risc a contribuabilului se va publica pe site-ul propriu.

Este reglementată procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice. În scopul comunicării actelor administrative fiscale, contribuabilii pot fi înregistrați din oficiu în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Distribuie: